User Tools

Site Tools


5496--ti-t-di-nla-gi

Tiết diện là hình phẳng có được do cắt một hình khối bằng một mặt phẳng.

Các trường hợp thường gặp:

Tiết diện của hình cầu là hình tròn: Sphere halve.png

Tiết diện là Ba đường conic với các mặt phẳng cắt ở các vị trí khác nhau: Conic sections with plane.svg

5496--ti-t-di-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)