User Tools

Site Tools


5477--tinh-thi-ula-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5477--tinh-thi-ula-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
5477--tinh-thi-ula-gi [2018/12/27 01:53] (current)
thaoit
Line 41: Line 41:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 class="​headline">​5 th&​aacute;​ch thức bạn gặp phải khi b&​aacute;​n sản phẩm c&​ocirc;​ng nghệ doanh nghiệp</​h1>​ 
 +<div class="​art-deck">​B&​aacute;​n CNTT cho c&​aacute;​c doanh nghiệp kh&​aacute;​c biệt rất nhiều so với b&​aacute;​n n&​oacute;​ cho c&​aacute;​c doanh nghiệp nhỏ - một th&​agrave;​nh tr&​igrave;​ của c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty khởi nghiệp v&​agrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i cho bạn biết l&​agrave;​m thế n&​agrave;​o để tạo ra một s&​acirc;​n chơi kh&​ocirc;​ng thể cưỡng lại</​div>​ 
 +<div class="​author-info ​ ">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div id="​articleAdd"​ class="​art-v2-body">​ 
 +<div class="​fs-k grey-text light gutter-top">&​nbsp;</​div>​ 
 +<​p>​Nh&​oacute;​m y&​ecirc;​u cầu b&​aacute;​n h&​agrave;​ng đầu ti&​ecirc;​n cho bất kỳ doanh nh&​acirc;​n n&​agrave;​o đến từ bạn b&​egrave;,​ th&​agrave;​nh vi&​ecirc;​n gia đ&​igrave;​nh v&​agrave;​ đồng nghiệp cũ.&​nbsp;​L&​agrave;​ trang phục nhỏ, khởi nghiệp cuối c&​ugrave;​ng nhận được rất nhiều doanh nghiệp từ c&​aacute;​c doanh nghiệp khởi nghiệp kh&​aacute;​c v&​agrave;​ doanh nghiệp vừa v&​agrave;​ nhỏ (SMB).&​nbsp;​Mặc d&​ugrave;​ b&​aacute;​n cho kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng SMB c&​oacute;​ lợi &​iacute;​ch ri&​ecirc;​ng của m&​igrave;​nh,​ mọi doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong kh&​ocirc;​ng gian B2B đều khao kh&​aacute;​t gi&​agrave;​nh được c&​aacute;​c hợp đồng lớn từ c&​aacute;​c kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng cấp doanh nghiệp để ph&​aacute;​t triển nhanh hơn.</​p>​ 
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ c&​oacute;​ thể kh&​ocirc;​ng phải l&​uacute;​c n&​agrave;​o c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty khởi nghiệp cũng dễ d&​agrave;​ng x&​acirc;​m nhập v&​agrave;​o t&​agrave;​i khoản doanh nghiệp.&​nbsp;​B&​aacute;​n cho kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng doanh nghiệp đầy th&​aacute;​ch thức với một loạt c&​aacute;​c th&​aacute;​ch thức, đặc biệt, nếu chuy&​ecirc;​n m&​ocirc;​n của bạn nằm trong c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p v&​agrave;​ dịch vụ CNTT.&​nbsp;​H&​atilde;​y xem x&​eacute;​t một số những th&​aacute;​ch thức n&​agrave;​y một c&​aacute;​ch chi tiết.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​1) chu kỳ b&​aacute;​n h&​agrave;​ng d&​agrave;​i</​strong></​p>​ 
 +<​p>​L&​agrave;​ một doanh nh&​acirc;​n b&​aacute;​n h&​agrave;​ng cho kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng SMB, bạn quen với kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng của m&​igrave;​nh khi đưa ra quyết định mua h&​agrave;​ng nhanh ch&​oacute;​ng.&​nbsp;​Trong một c&​ocirc;​ng ty SMB, thường l&​agrave;​ chủ sở hữu hoặc Gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh của c&​ocirc;​ng ty, người đưa ra quyết định mua CNTT.&​nbsp;​Quyết định nhanh cũng c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​b&​aacute;​n h&​agrave;​ng nhanh ch&​oacute;​ng</​a>​ v&​agrave;​ tương ứng &​iacute;​t th&​aacute;​ch thức hơn đối với vốn lưu động cho doanh nh&​acirc;​n CNTT.&​nbsp;​Kịch bản, tuy nhi&​ecirc;​n,​ l&​agrave;​ kh&​aacute;​c nhau với c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty lớn.&​nbsp;​C&​aacute;​c doanh nghiệp lớn được th&​uacute;​c đẩy qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh cao.&​nbsp;​Mỗi quyết định chi ti&​ecirc;​u nhỏ l&​agrave;​ cần thiết để vượt qua một chuỗi ph&​acirc;​n cấp d&​agrave;​i đ&​ograve;​i hỏi phải mua kh&​ocirc;​ng chỉ từ quản l&​yacute;​ cấp cao m&​agrave;​ c&​ograve;​n từ c&​aacute;​c nh&​oacute;​m chức năng ch&​eacute;​o như CNTT, mua sắm, t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh,​ tiếp thị, v.v.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​2) Kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ một k&​iacute;​ch cỡ ph&​ugrave;​ hợp với tất cả</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Bạn vừa c&​oacute;​ hai cơ hội b&​aacute;​n h&​agrave;​ng của bạn.&​nbsp;​Sau khi theo d&​otilde;​i chặt chẽ c&​aacute;​c kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tiềm năng v&​agrave;​ nhiều cuộc gọi đến c&​aacute;​c th&​agrave;​nh vi&​ecirc;​n nh&​oacute;​m CNTT của c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty kh&​aacute;​c nhau, hai doanh nghiệp đ&​atilde;​ y&​ecirc;​u cầu bạn tr&​igrave;​nh b&​agrave;​y trường hợp của m&​igrave;​nh.&​nbsp;​CIO,​ CTO v&​agrave;​ tất cả c&​aacute;​c nh&​agrave;​ l&​atilde;​nh đạo CNTT cao cấp sẽ tham dự buổi thuyết tr&​igrave;​nh của bạn.&​nbsp;​Bạn sẽ l&​agrave;​m g&​igrave;?&​nbsp;​B&​acirc;​y giờ, đ&​acirc;​y l&​agrave;​ một c&​aacute;​i bẫy.&​nbsp;​C&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty khởi nghiệp CNTT theo đuổi c&​aacute;​c t&​agrave;​i khoản doanh nghiệp lớn c&​oacute;​ xu hướng phạm phải một lỗi phổ biến: họ thực hiện ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c c&​ugrave;​ng một mức độ cho tất cả c&​aacute;​c kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tiềm năng.</​p>​ 
 +<​p>​Mặc d&​ugrave;​ việc cung cấp sản phẩm của bạn c&​oacute;​ thể giống nhau, nhưng mỗi doanh nghiệp l&​agrave;​ duy nhất về kiểu mua cũng như c&​aacute;​ch sử dụng.&​nbsp;​Trong thực tế, s&​acirc;​n của bạn n&​ecirc;​n đến cuối c&​ugrave;​ng của sự tham gia li&​ecirc;​n tục của bạn.&​nbsp;​Giai đoạn khi bạn vẫn đang theo đuổi một kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tiềm năng l&​agrave;​ thời gian tốt nhất để nghi&​ecirc;​n cứu về c&​ocirc;​ng ty bạn muốn nhắm mục ti&​ecirc;​u.&​nbsp;​Xem x&​eacute;​t c&​aacute;​c xu hướng <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​triển khai c&​ocirc;​ng nghệ</​a>​ trong ng&​agrave;​nh m&​agrave;​ kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tiềm năng của bạn thuộc về.&​nbsp;​Đọc c&​aacute;​c trang trắng, nghi&​ecirc;​n cứu trường hợp, đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ giải ph&​aacute;​p v&​agrave;​ biểu đồ so s&​aacute;​nh c&​oacute;​ li&​ecirc;​n quan đến ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp đ&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​Cố gắng thực hiện c&​aacute;​c cuộc hội thoại ngắn trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh theo d&​otilde;​i qua điện thoại của bạn với c&​aacute;​c th&​agrave;​nh vi&​ecirc;​n nh&​oacute;​m CNTT của c&​ocirc;​ng ty đ&​oacute;​.&​nbsp;​T&​igrave;​m hiểu tại sao họ muốn đầu tư v&​agrave;​o c&​ocirc;​ng nghệ ngay từ đầu.&​nbsp;​Mục ti&​ecirc;​u c&​ocirc;​ng nghệ cụ thể của họ gắn liền với mục ti&​ecirc;​u kinh doanh (hoặc th&​aacute;​ch thức) của họ l&​agrave;​ g&​igrave;?&​nbsp;​Hiểu nhu cầu c&​aacute;​ nh&​acirc;​n của họ v&​agrave;​ chuẩn bị s&​acirc;​n của bạn cho ph&​ugrave;​ hợp.&​nbsp;​Chuẩn bị một ph&​aacute;​c thảo chiến lược giải ph&​aacute;​p ri&​ecirc;​ng cho c&​aacute;​c kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng kh&​aacute;​c nhau l&​agrave;​ một c&​aacute;​ch kh&​aacute;​c để b&​aacute;​n th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng trong kh&​ocirc;​ng gian doanh nghiệp.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​3) Việc thực hiện mất nhiều thời gian hơn b&​aacute;​n h&​agrave;​ng</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Định hướng quy tr&​igrave;​nh nghi&​ecirc;​m ngặt kh&​ocirc;​ng chỉ gắn liền với c&​aacute;​c quyết định b&​aacute;​n h&​agrave;​ng m&​agrave;​ gần như mọi quyết định quan trọng của doanh nghiệp.&​nbsp;​Để thực hiện dự &​aacute;​n CNTT, văn ph&​ograve;​ng của CIO phải điều hướng qua một mạng lưới c&​aacute;​c quy tắc v&​agrave;​ vai tr&​ograve;​ phức tạp li&​ecirc;​n quan đến gi&​aacute;​m đốc rủi ro, trưởng ph&​ograve;​ng ph&​aacute;​p l&​yacute;​ v&​agrave;​ tu&​acirc;​n thủ, gi&​aacute;​m đốc mua sắm, nhiều trưởng ph&​ograve;​ng kinh doanh, nh&​agrave;​ v&​ocirc;​ địch v&​agrave;​ nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n từ xa, b&​ecirc;​n cạnh gi&​aacute;​m đốc t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh .</​p>​ 
 +<​p>​Khi c&​aacute;​c doanh nghiệp mất nhiều thời gian để triển khai c&​aacute;​c <a href="​http://​knstech.net">​giải ph&​aacute;​p CNTT</​a>,​ thời gian đầu của họ Thời gian cần thiết cho một giải ph&​aacute;​p c&​ocirc;​ng nghệ để bắt đầu hiển thị kết quả.&​nbsp;​Một bằng chứng về kh&​aacute;​i niệm (PoC), theo sau l&​agrave;​ c&​aacute;​c đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ (đ&​ocirc;​i khi ng&​acirc;​n s&​aacute;​ch lại) v&​agrave;​ thực hiện dần dần l&​agrave;​ qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh r&​uacute;​t ra d&​agrave;​i theo sau bởi c&​aacute;​c doanh nghiệp.&​nbsp;​Thẻ c&​ocirc;​ng việc đang tiến h&​agrave;​nh của bạn c&​oacute;​ thể vẫn hoạt động trong nhiều dự &​aacute;​n trong một thời gian d&​agrave;​i.&​nbsp;​Thiết lập uy t&​iacute;​n trong kh&​ocirc;​ng gian doanh nghiệp, do đ&​oacute;,​ đ&​ograve;​i hỏi sự ki&​ecirc;​n nhẫn.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​4) Sẵn s&​agrave;​ng bảo mật doanh nghiệp l&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng thỏa hiệp</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Được điều khiển theo quy tr&​igrave;​nh,​ mọi doanh nghiệp đều ch&​uacute;​ &​yacute;​ tỉ mỉ đến CSR, kh&​ocirc;​ng,​ kh&​ocirc;​ng phải CSR.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;&​nbsp;<​strong>​C</​strong>&​nbsp;​ompliance,&​nbsp;<​strong>​S</​strong>&​nbsp;​ecur&​nbsp;​v&​agrave;&​nbsp;<​strong>​R</​strong>&​nbsp;​isk.&​nbsp;​Kiểm tra xem giải ph&​aacute;​p của bạn c&​oacute;​ đ&​aacute;​p ứng c&​aacute;​c ti&​ecirc;​u chuẩn ti&​ecirc;​n quyết khi n&​oacute;​i đến ba tham số n&​agrave;​y kh&​ocirc;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Giải ph&​aacute;​p của bạn c&​oacute;​ kết hợp hoặc l&​agrave;​m việc với c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p v&​agrave;​ khung bảo mật ti&​ecirc;​u chuẩn c&​ocirc;​ng nghiệp kh&​ocirc;​ng?&​nbsp;​C&​aacute;​c doanh nghiệp c&​oacute;​ th&​aacute;​i độ kh&​ocirc;​ng khoan nhượng đối với c&​aacute;​c nh&​agrave;​ cung cấp m&​agrave;​ c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p của họ c&​oacute;​ thể thất bại ngay cả tr&​ecirc;​n một tham số về sự sẵn s&​agrave;​ng bảo mật.&​nbsp;​Ở một cấp độ kh&​aacute;​c,​ người của bạn c&​oacute;​ thể hiểu được rất nhiều quy định li&​ecirc;​n quan đến ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng của bạn kh&​ocirc;​ng?&​nbsp;​Điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ thể bao gồm c&​aacute;​c luật li&​ecirc;​n quan đến kinh doanh của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tiềm năng của bạn (li&​ecirc;​n quan đến c&​ocirc;​ng nghệ của bạn).&​nbsp;​Tương tự, tr&​ecirc;​n một ghi ch&​uacute;​ nhẹ nh&​agrave;​ng hơn, h&​atilde;​y đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ xem người của bạn c&​oacute;​ khả năng n&​oacute;​i ng&​ocirc;​n ngữ m&​agrave;​ nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n rủi ro của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng của bạn muốn nghe hay kh&​ocirc;​ng.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​5) T&​ugrave;​y biến l&​agrave;​ phải</​strong></​p>​ 
 +<​p>​B&​aacute;​n một giải ph&​aacute;​p ti&​ecirc;​u chuẩn c&​oacute;​ lẽ c&​oacute;​ thể hoạt động trong một cơ sở kinh doanh nhỏ nơi mua sắm CNTT c&​oacute;​ bản chất chiến thuật.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ điều hiếm khi xảy ra với c&​aacute;​c doanh nghiệp.&​nbsp;​L&​agrave;​ một đối t&​aacute;​c nh&​agrave;​ cung cấp b&​aacute;​n cho c&​aacute;​c tập đo&​agrave;​n lớn, đ&​ograve;​i hỏi bạn phải t&​ugrave;​y chỉnh c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p của m&​igrave;​nh để ph&​ugrave;​ hợp với nhu cầu cụ thể của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Một doanh nghiệp c&​oacute;​ thể c&​oacute;​ một loạt c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng cụ của b&​ecirc;​n thứ ba v&​agrave;​ một ứng dụng kế thừa lớn được đưa ra.&​nbsp;​Giải ph&​aacute;​p của bạn n&​ecirc;​n t&​iacute;​ch hợp ho&​agrave;​n hảo với c&​aacute;​c hệ thống c&​oacute;​ sẵn m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng g&​acirc;​y ra xung đột hoặc độ trễ.&​nbsp;​Một th&​agrave;​nh phần kh&​aacute;​c trong trường hợp n&​agrave;​y l&​agrave;​ sự sẵn s&​agrave;​ng của mọi người.&​nbsp;​Người của bạn c&​oacute;​ được trang bị tr&​igrave;​nh độ v&​agrave;​ kinh nghiệm cần thiết để x&​acirc;​y dựng c&​aacute;​c t&​ugrave;​y chỉnh m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng gặp trục trặc kh&​ocirc;​ng?</​p>​ 
 +<​p><​strong>​6) Suy nghĩ như một CIO</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Cuối c&​ugrave;​ng,​ l&​agrave;​ một doanh nh&​acirc;​n CNTT, bạn cũng n&​ecirc;​n xem x&​eacute;​t th&​ecirc;​m một khả năng: suy nghĩ như một CIO.&​nbsp;​C&​aacute;​c doanh nghiệp hiếm khi mua c&​ocirc;​ng nghệ như l&​agrave;​ một sửa chữa nhanh ch&​oacute;​ng.&​nbsp;​Quan điểm của họ đối với đầu tư CNTT l&​agrave;​ bản chất chiến lược lu&​ocirc;​n lu&​ocirc;​n.&​nbsp;​Họ sẽ kh&​ocirc;​ng chạm v&​agrave;​o một giải ph&​aacute;​p kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ bản đồ đường d&​agrave;​i hạn.&​nbsp;​V&​igrave;​ vậy, l&​agrave;​ bước đầu ti&​ecirc;​n,​ h&​atilde;​y kiểm tra v&​agrave;​ x&​aacute;​c thực xem giải ph&​aacute;​p của bạn c&​oacute;​ hướng đến việc cung cấp mức độ mở rộng đầy đủ cho tổ chức kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng hay kh&​ocirc;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Bước tiếp theo, cũng nh&​igrave;​n v&​agrave;​o kế hoạch v&​agrave;​ tầm nh&​igrave;​n tăng trưởng d&​agrave;​i hạn của c&​ocirc;​ng ty bạn.&​nbsp;​C&​aacute;​c doanh nghiệp t&​igrave;​m kiếm c&​aacute;​c nh&​agrave;​ cung cấp m&​agrave;​ họ c&​oacute;​ thể thoải m&​aacute;​i hợp t&​aacute;​c trong v&​agrave;​i năm.&​nbsp;​X&​acirc;​y dựng niềm tin khuyến kh&​iacute;​ch kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng doanh nghiệp của bạn tham gia với bạn trong mối quan hệ l&​acirc;​u d&​agrave;​i chỉ c&​oacute;​ thể gi&​uacute;​p bạn th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng trong cuộc phi&​ecirc;​u lưu b&​aacute;​n h&​agrave;​ng của doanh nghiệp.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ right;">​Divyesh Kharade</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
5477--tinh-thi-ula-gi.txt · Last modified: 2018/12/27 01:53 by thaoit