User Tools

Site Tools


5458--uss-juneaula-gi

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Juneau, theo tên thành phố Juneau, Alaska:

5458--uss-juneaula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)