User Tools

Site Tools


5449--giulianovala-gi

Giulianova là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Teramo trong vùng Abruzzo. Giulianova có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là 21.875 người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Giulianova giáp với các đô thị:

5449--giulianovala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)