User Tools

Site Tools


5443--gi-i-abella-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5443--gi-i-abella-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
5443--gi-i-abella-gi [2018/12/27 02:02] (current)
thaoit
Line 46: Line 46:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​82595-0!canonical and timestamp 20181010173934 and revision id 38020092 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​82595-0!canonical and timestamp 20181010173934 and revision id 38020092
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 class="​headline">​Năm xu hướng c&​ocirc;​ng nghệ năm 2019</​h1>​ 
 +<div class="​art-deck">​Dưới đ&​acirc;​y l&​agrave;​ năm xu hướng ch&​iacute;​nh sẽ c&​oacute;​ t&​aacute;​c động lớn hơn trong những năm tới.</​div>​ 
 +<figure class="​heroimage">​ 
 +<div class="​imgcont">&​nbsp;</​div>​ 
 +</​figure>​ 
 +<div id="​articleAdd"​ class="​art-v2-body">​ 
 +<​p>​C&​ocirc;​ng nghệ kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n tồn tại trong sự c&​ocirc;​ lập nữa.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ ng&​agrave;​y nay chạm v&​agrave;​o kết cấu x&​atilde;​ hội v&​agrave;​ văn h&​oacute;​a rộng lớn hơn của x&​atilde;​ hội ch&​uacute;​ng ta.&​nbsp;​N&​oacute;​ đang l&​agrave;​m phong ph&​uacute;​ th&​ecirc;​m c&​aacute;​c doanh nghiệp v&​agrave;​ mọi người, ngay cả những người kh&​ocirc;​ng li&​ecirc;​n quan trực tiếp đến n&​oacute;​.&​nbsp;​T&​ocirc;​i l&​agrave;​ một phần của Hội nghị thượng đỉnh web 2018 được tổ chức gần đ&​acirc;​y tại Lisbon - một trong những sự kiện c&​ocirc;​ng nghệ lớn tr&​ecirc;​n thế giới.&​nbsp;​N&​oacute;​ cho t&​ocirc;​i một cảm gi&​aacute;​c tuyệt vời về những điều sắp tới v&​agrave;​ c&​aacute;​ch ch&​uacute;​ng sẽ thay đổi cuộc sống của ch&​uacute;​ng ta v&​agrave;​ c&​aacute;​c ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp hiện tại cho tốt.&​nbsp;​T&​ocirc;​i đ&​atilde;​ xem qua nhiều kh&​iacute;​a cạnh kh&​aacute;​c nhau của c&​ocirc;​ng nghệ v&​agrave;​ c&​aacute;​c trường hợp sử dụng của họ.&​nbsp;​Dưới đ&​acirc;​y l&​agrave;​ năm xu hướng ch&​iacute;​nh sẽ c&​oacute;​ t&​aacute;​c động lớn hơn trong những năm tới.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p><​strong>​PHỤ NỮ TR&​Ecirc;​N H&​Agrave;​NG ĐẦU</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Phụ nữ l&​agrave;​m việc trong c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty c&​ocirc;​ng nghệ đang ph&​aacute;​t triển mạnh.&​nbsp;​49 phần trăm phụ nữ như vậy tin rằng nơi l&​agrave;​m việc của họ đang l&​agrave;​m đủ để đảm bảo b&​igrave;​nh đẳng giới, nhưng chỉ 16 phần trăm cảm thấy ch&​iacute;​nh phủ của họ đang l&​agrave;​m đủ.&​nbsp;​Mặc d&​ugrave;,​ c&​oacute;​ nhiều cơ hội l&​atilde;​nh đạo trong ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghệ, 61% phụ nữ cảm thấy họ c&​oacute;​ nhiều &​aacute;​p lực hơn để chứng minh gi&​aacute;​ trị của họ so với c&​aacute;​c đồng nghiệp nam.&​nbsp;​Trong khi, 37 phần trăm những người được hỏi cảm thấy rằng phụ nữ chỉ được cung cấp vai tr&​ograve;​ l&​atilde;​nh đạo để điền v&​agrave;​o hạn ngạch.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​ROBOTS GO X&​Atilde;​ HỘI</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Việc sử dụng robot đ&​atilde;​ trở n&​ecirc;​n phổ biến nhưng c&​aacute;​c robot x&​atilde;​ hội đ&​atilde;​ được tạo ra để gi&​uacute;​p con người theo một số c&​aacute;​ch chỉ l&​agrave;​ một lợi thế cho sự ph&​aacute;​t triển b&​ugrave;​ng nổ lớn.&​nbsp;​Robot c&​ocirc;​ng nghiệp, tuy nhi&​ecirc;​n,​ đang thay thế nhiều c&​ocirc;​ng việc của con người.&​nbsp;​Tất cả điều n&​agrave;​y đ&​atilde;​ được thực hiện nhờ những tiến bộ trong tr&​iacute;​ tuệ nh&​acirc;​n tạo (AI).&​nbsp;​C&​oacute;​ những &​yacute;​ kiến ​​cho rằng tr&​iacute;​ tuệ cảm x&​uacute;​c được sở hữu bởi robot x&​atilde;​ hội trong tương lai sẽ cho ph&​eacute;​p họ tạo ra sự kh&​aacute;​c biệt rất lớn trong x&​atilde;​ hội.&​nbsp;​Robotics đ&​atilde;​ đ&​oacute;​ng g&​oacute;​p đ&​aacute;​ng kể cho c&​aacute;​c lĩnh vực như <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​b&​aacute;​n lẻ</​a>,​ chăm s&​oacute;​c sức khỏe, gi&​aacute;​o dục, kh&​aacute;​ch sạn v&​agrave;​ c&​aacute;​c lĩnh vực kh&​aacute;​c.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​TỰ ĐỘNG BEYOND TESLA</​strong></​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c <a href="​http://​knstech.net">​c&​ocirc;​ng nghệ như AI</​a>​ v&​agrave;​ kết nối đang trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh l&​agrave;​m cho những chiếc xe th&​ocirc;​ng minh hơn bằng c&​aacute;​ch biến đổi ch&​uacute;​ng.&​nbsp;​C&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty &ocirc; t&​ocirc;​ lớn đang mở rộng quy tr&​igrave;​nh của họ hơn v&​agrave;​ tr&​ecirc;​n thiết kế v&​agrave;​ kỹ thuật để trở th&​agrave;​nh c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty c&​ocirc;​ng nghệ.&​nbsp;​Những chiếc xe ti&​ecirc;​n tiến trong tương lai sẽ cung cấp sức mạnh cho c&​aacute;​c nh&​agrave;​ khai th&​aacute;​c của n&​oacute;​ để th&​ecirc;​m c&​aacute;​c t&​iacute;​nh năng mới hoặc mua n&​acirc;​ng cấp.&​nbsp;​Nh&​igrave;​n chung, người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ khả năng chuyển từ sở hữu xe hơi sang đăng k&​yacute;​.&​nbsp;​Trong v&​ograve;​ng năm năm tới, c&​aacute;​c thiết kế an to&​agrave;​n v&​agrave;​ hệ thống gi&​aacute;​m s&​aacute;​t cũng sẽ l&​agrave;​m cho c&​aacute;​c con đường trở th&​agrave;​nh một nơi an to&​agrave;​n hơn.&​nbsp;​Nh&​agrave;​ sản xuất &ocirc; t&​ocirc;​ to&​agrave;​n cầu BYTON đang x&​acirc;​y dựng quyền tự chủ v&​agrave;​ điện kh&​iacute;​ h&​oacute;​a trong chiếc xe đầu ti&​ecirc;​n của m&​igrave;​nh.&​nbsp;​Tập đo&​agrave;​n Volkswagen hợp t&​aacute;​c với D-Wave Systems đang sử dụng điện to&​aacute;​n lượng tử cho c&​ocirc;​ng nghệ pin mới.&​nbsp;​Phi&​ecirc;​n bản si&​ecirc;​u xe giới hạn của Aston Martin sẽ thu h&​uacute;​t nhiều người sở hữu.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​TIỀN MỚI</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ sự t&​agrave;​i trợ tạo ra sự đổi mới trong ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghệ nhưng sự đổi mới đang vượt xa nguồn t&​agrave;​i trợ của tổ chức từ c&​aacute;​i nh&​igrave;​n của mọi thứ.&​nbsp;​Với c&​aacute;​c khoản đầu tư của Saudi v&​agrave;​ Qatar dưới radar đ&​aacute;​ng tin cậy, c&​oacute;​ vẻ như tiền mới, t&​agrave;​i trợ giai đoạn đầu, c&​oacute;​ thể đến nhiều hơn từ trong ng&​agrave;​nh trong những năm tới.&​nbsp;​Mặt kh&​aacute;​c,​ những người s&​aacute;​ng lập Unicorns rất muốn t&​agrave;​i trợ cho c&​aacute;​c đồng nghiệp khởi nghiệp của họ.&​nbsp;​B&​iacute;​ quyết của họ về việc g&​acirc;​y quỹ nhiều v&​ograve;​ng l&​agrave;​m cho họ ho&​agrave;​n hảo cho c&​ocirc;​ng việc.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng ta c&​oacute;​ thể thấy một kiểu chơi vốn kh&​aacute;​c trong năm 2019.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​CRYPTO FIGHTS TRỞ LẠI</​strong>&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​R&​otilde;​ r&​agrave;​ng 'Giao dịch hoặc kh&​ocirc;​ng giao dịch'​ c&​aacute;​c loại <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​tiền điện tử ở ch&​acirc;​u &​Aacute;</​a>​ với tư c&​aacute;​ch l&​agrave;​ một đơn vị trao đổi được đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ cao nhưng hội nghị đ&​atilde;​ chứng kiến ​​một m&​ocirc;​i trường t&​iacute;​ch cực cho người chơi tiền điện tử khi ra mắt v&​iacute;​ eToroX sẽ cung cấp c&​aacute;​c chức năng mới như hỗ trợ cho tiền mới v&​agrave;​ tiền tệ fiat.&​nbsp;​BitStamp c&​oacute;​ trụ sở tại Luxembourg hiện l&​agrave;​ s&​agrave;​n giao dịch tiền điện tử lớn thứ 33 theo khối lượng giao dịch tiền tệ được th&​uacute;​c đẩy.&​nbsp;​Tại hội nghị, sự hợp t&​aacute;​c đầu ti&​ecirc;​n giữa Stellar Development Foundation v&​agrave;​ Blockchain cũng đ&​atilde;​ được c&​ocirc;​ng bố.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ right;">​R&​ocirc;​ma Marya</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
5443--gi-i-abella-gi.txt · Last modified: 2018/12/27 02:02 by thaoit