User Tools

Site Tools


5438--al-mukallala-gi

Al-Mukalla (tiếng Ả Rập: المكلا) là một thành phố Yemen. Al-Mukalla thuộc tỉnh Hadhramaut. Thành phố Al-Mukalla có diện tíh km2, dân số theo ước tính năm 2005 là 122.359 người. Đây là thành phố lớn thứ 7 Yemen

Bản mẫu:Thành phố Yemen

5438--al-mukallala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)