User Tools

Site Tools


5419--dhamar-yemenla-gi

Dhamar (tiếng Ả Rập: ذمار) là một thành phố Yemen. Dhamar thuộc tỉnh Dhamar. Thành phố Dhamar, Yemen có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 là 160.114 người. Đây là thành phố lớn thứ 6 Yemen.

Bản mẫu:Thành phố Yemen

5419--dhamar-yemenla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)