User Tools

Site Tools


5376--j-rvenpla-gi

Järvenpää là một đô thị tự quản của Phần Lan. Järvenpää có diện tích 37,59 km², dân số 38 528 người với mật độ là 1024,95 người/km². Đây là một phần của vùng đô thị Helsinki.

5376--j-rvenpla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)