User Tools

Site Tools


5324--balakovola-gi

Balakovo là một thành phố ở tỉnh Saratov, trong quận liên bang Volga. Thành phố có dân số 200.600 người (năm 2002), là thành phố lớn thứ nhì tỉnh, sau thủ phủ Saratov. Được thành lập năm 1762, đã được cấp thị xã vào năm 1913. Dân số: 199.600 (2010 Kết quả Tổng điều tra sơ bộ), 200.470 (2002 Tổng điều tra dân số).

Balakovo là nơi có nhà máy thủy điện Saratov trên sông Volga và Nhà máy điện hạt nhân Balakovo. Thành phố có sân bay Balakovo, sân bay hiện không hoạt động.

Bản mẫu:Tỉnh Saratov

5324--balakovola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)