User Tools

Site Tools


5226--c-nh-n-ngla-gi

Cành Nàng là thị trấn huyện lị của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Cành Nàng có diện tích 0,84 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, thị trấn Cành Nàng có số dân 2.082 người[1].

Thị trấn Cành Nàng nằm ở trung tâm của huyện Bá Thước, thuộc hữu ngạn (bờ nam) sông Mã. Toàn bộ thị trấn nằm gọn trong địa giới hành chính của xã Lâm Xa.

Thị trấn Cành Nàng được thành lập năm 1994 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Lâm Xa[3].

Thị trấn Cành Nàng nằm dọc theo tỉnh lộ 217, khá gần điểm nối tỉnh lộ 217 với quốc lộ 15C.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1994 của Chính phủ.
5226--c-nh-n-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)