User Tools

Site Tools


5224--ibbla-gi

Ibb (tiếng Ả Rập: إب) là một thành phố Yemen. Ibb thuộc tỉnh Ibb. Thành phố Ibb có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 là 225.611 người. Đây là thành phố lớn thứ 5 Yemen

Bản mẫu:Thành phố Yemen

5224--ibbla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)