User Tools

Site Tools


5103--bardellola-gi

Bardello là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Varese trong vùng Lombardia. Bardello có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Bardello giáp với các đô thị:

5103--bardellola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)