User Tools

Site Tools


5056--ng-i-ph-t-ng-n-b-ngo-i-giao-c-ng-h-a-nh-n-d-n-trung-hoala-gi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong quá khứ và hiện tại gồm 27 người. Để có thể đảm nhiệm vai trò này, họ thường phải giữ chức vụ Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc Văn phòng Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tiền Kỳ Tham là người phát ngôn đầu tiên và buổi họp báo đầu tiên đã được Bộ Ngoại giao tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 1982. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2011, số lần họp báo mỗi tuần của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là 5 lần, thời gian họp báo mỗi lần trên nguyên tắc là 20 phút và số lượng người phát ngôn cùng một thời điểm tăng lên 4 người.[1]

5056--ng-i-ph-t-ng-n-b-ngo-i-giao-c-ng-h-a-nh-n-d-n-trung-hoala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)