User Tools

Site Tools


5029--camaiorela-gi

Camaiore là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lucca trong vùng Toscana. Camaiore có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Camaiore giáp với các đô thị:

5029--camaiorela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)