User Tools

Site Tools


5025--besozzola-gi

Besozzo là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Varese trong vùng Lombardia. Besozzo có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Besozzo giáp với các đô thị:

5025--besozzola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)