User Tools

Site Tools


5001--pietrasantala-gi

Pietrasanta là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lucca trong vùng Toscana. Pietrasanta có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Pietrasanta giáp với các đô thị:

5001--pietrasantala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)