User Tools

Site Tools


4983--barassola-gi

Barasso là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Varese trong vùng Lombardia. Barasso có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Barasso giáp với các đô thị:

4983--barassola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)