User Tools

Site Tools


4938--crognaletola-gi

Crognaleto là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Teramo trong vùng Abruzzo. Crognaleto có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Crognaleto giáp với các đô thị:

4938--crognaletola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)