User Tools

Site Tools


4891--calimerala-gi

Calimera là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lecce trong vùng Apulia. Calimera có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Calimera giáp với các đô thị:

4891--calimerala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)