User Tools

Site Tools


4852--andranola-gi

Andrano là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lecce trong vùng Apulia. Andrano có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Andrano giáp với các đô thị:

4852--andranola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)