User Tools

Site Tools


4817--presiccela-gi

Presicce là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lecce trong vùng Apulia. Presicce có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Presicce giáp với các đô thị:

4817--presiccela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)