User Tools

Site Tools


4794--tossiciala-gi

Tossicia là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Teramo trong vùng Abruzzo. Tossicia có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Tossicia giáp với các đô thị:

4794--tossiciala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)