User Tools

Site Tools


4790--olgiate-olonala-gi

Olgiate Olona là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Varese trong vùng Lombardia. Olgiate Olona có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là 11.517 người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Olgiate Olona giáp với các đô thị:

4790--olgiate-olonala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)