User Tools

Site Tools


4779--c-ng-h-a-x-h-i-ch-ngh-a-x-vi-t-t-tr-kareliala-gi

Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика
Karjalan autonominen sosialistinen neuvostotasavalta


Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Karelia
Cộng hòa tự trị của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga

 

 

 

1923–1940
1956–1991

 

Cờ Huy hiệu
Cờ
Vị trí của Cộng hòa Karelia
Cộng hòa Tự trị Xô viết Karelia được thể hiện trên bản đồ năm 1930 của Liên Xô. Thủ phủ Petrozavodsk Chính quyền Cộng hòa của Xô viết Lịch sử  -  Thành lập 1923  -  Được thăng cấp thành Xô viết (SSR) 1940  -  Hạ cấp từ Xô viết Tự trị (ASSR) 6 tháng 7 năm 1956  -  Tuyên bố chủ quyền 9 tháng 8 năm 1990  -  Đổi tên thành Cộng hòa Kareliya 13 tháng 11 năm 1991 Diện tích  -  1926 147.000 km2(56.757 sq mi) Dân số  -  1926 269.700  Mật độ 1,8 /km2  (4,8 /sq mi)
4779--c-ng-h-a-x-h-i-ch-ngh-a-x-vi-t-t-tr-kareliala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)