User Tools

Site Tools


4730--th-t-cungla-gi

Thất cung là một cách gọi các vị Hậu cung là mẫu thân của Quốc vương nhà Triều Tiên. Vì có bảy người nên dược gọi là "Thất cung".

저경궁 (Jeo-gyeong gung, tiếng Trung: 儲慶宮)
Phi tần thời vua Triều Tiên Tuyên Tổ, mẹ của Triều Tiên Nguyên Tông, tổ mẫu của Triều Tiên Nhân Tổ, sinh thời là Kính Huệ Nhân tần họ Kim (Kim In-bin)

대빈궁 (Dae-bin gung, tiếng Trung: 大嬪宮)
Phi tần thời vua Triều Tiên Túc Tông, mẹ của Triều Tiên Cảnh Tông, sinh thời là Hy tần họ Trương (Jang Hui-bin)

육상궁 (Yuk-sang gung, tiếng Trung: 毓祥宮)
Phi tần thời vua Triều Tiên Túc Tông, mẹ của Triều Tiên Anh Tổ, sinh thời là Hòa Kính Thục tần họ Thôi (Choi Suk-bin)

연호궁 (Yeon-ho gung, tiếng Trung: 延祜宮)
Phi tần thời vua Triều Tiên Anh Tổ, mẹ của Triều Tiên Chân Tông (Hiếu Chương thế tử), sinh thời là Ôn Hi Tĩnh tần họ Lý (Lee Jeong-bin)

선희궁 (Seon-hui gung, tiếng Trung: 宣禧宮)
Phi tần thời vua Triều Tiên Anh Tổ, mẹ của Triều Tiên Trang Tổ (Trang Hiến thế tử), sinh thời là Chiêu Dụ Ánh tần họ Lý (Lee Yeong-bin)

경우궁 (Gyeong-woo gung, tiếng Trung: 景祐宮)
Phi tần thời vua Triều Tiên Chính Tổ, mẹ của Triều Tiên Thuần Tổ, sinh thời là Hiển Mục Tuy tần họ Phác (Park Su-bin)

덕안궁 (Deok-an gung, tiếng Trung: 德安宮)
Phi tần thời vua Triều Tiên Cao Tông, mẹ của Triều Tiên Anh Thân Vương, sinh thời là Thuần Hiến Hoàng quý phi họ Nghiêm (Sun-heon hwang-gwi-bi Uhm-sshi)

4730--th-t-cungla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)