User Tools

Site Tools


4716--v-t-bla-gi

Vệ Tự bá
衞嗣伯
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Vệ
Tiền nhiệm Vệ Khảo bá
Kế nhiệm Vệ Ốt bá
Thông tin chung
Hậu duệ Vệ Ốt bá
Thụy hiệu Tự bá (嗣伯)
Thân phụ Vệ Khảo bá
Mất
Trung Quốc

Vệ Tự bá (chữ Hán: 衞嗣伯),[1] là vị vua thứ tư của nước Vệ – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Vệ Tự bá là con của Vệ Khảo bá – vua thứ ba nước Vệ. Sau khi Khảo bá mất, ông lên nối ngôi.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Vệ trong thời gian ông làm vua.

Không rõ Vệ Tự bá lên ngôi và mất năm nào. Con ông là Vệ Ốt bá lên nối ngôi.

  • Vệ Ốt bá
  • Vệ Khảo bá
  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Vệ Khang Thúc thế gia
  1. ^ Họ Cơ, Sử ký không ghi tên húy
4716--v-t-bla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)