User Tools

Site Tools


4703--v-kh-o-bla-gi

Vệ Khảo bá
衞考伯
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Vệ
Tiền nhiệm Vệ Khang bá
Kế nhiệm Vệ Tự bá
Thông tin chung
Hậu duệ Vệ Tự bá
Thụy hiệu Khảo bá (考伯)
Thân phụ Vệ Khang bá
Mất
Trung Quốc

Vệ Khảo bá (chữ Hán: 衞考伯),[1] là vị vua thứ ba của nước Vệ – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Vệ Khảo bá là con của Vệ Khang bá – vua thứ hai nước Vệ. Sau khi Khang bá mất, ông lên nối ngôi.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Vệ trong thời gian ông làm vua.

Không rõ Vệ Khảo bá lên ngôi và mất năm nào. Con ông là Vệ Tự bá lên nối ngôi.

  • Vệ Tự bá
  • Vệ Khang bá
  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Vệ Khang Thúc thế gia
  1. ^ Họ Cơ, Sử ký không ghi tên húy
4703--v-kh-o-bla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)