User Tools

Site Tools


4683--v-khang-bla-gi

Vệ Khang bá (chữ Hán: 衞康伯), tên thật là Cơ Đại (姬代), là vị vua thứ hai của nước Vệ – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Cơ Đại là con của Vệ Khang Thúc – vua đầu tiên nước Vệ. Sau khi Khang Thúc mất, Cơ Đại lên nối ngôi, tức là Vệ Khang bá.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Vệ trong thời gian ông làm vua.

Không rõ Vệ Khang bá lên ngôi và mất năm nào. Con ông là Vệ Khảo bá lên nối ngôi.

4683--v-khang-bla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)