User Tools

Site Tools


4680--gi-i-h-a-h-c-c-a-vi-n-h-n-l-m-khoa-h-c-qu-c-gia-hoa-kla-gi

Giải Hóa học của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ là một giải thưởng của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ trao hàng năm cho công trình nghiên cứu đổi mới trong ngành hoá học theo nghĩa rộng nhất, đóng góp vào sự hiểu biết khoa học tự nhiên tốt hơn và vào lợi ích của nhân loại.

 • Linus Pauling (1979)
 • Frank H. Westheimer (1980)
 • Bruno H. Zimm (1981)
 • Gilbert Stork (1982)
 • Henry Taube (1983)
 • Richard B. Bernstein (1985)
 • Roald Hoffmann (1986)
 • Herbert C. Brown (1987)
 • Harden M. McConnell (1988)
 • Ronald Breslow (1989)
 • F. Albert Cotton (1990)
 • Richard N. Zare (1991)
 • Donald J. Cram (1992)
 • Richard H. Holm (1993)
 • Koji Nakanishi (1994)
 • Isabella L. Karle (1995)
 • Ahmed H. Zewail (1996)
 • M. Frederick Hawthorne (1997)
 • Allen J. Bard (1998)
 • John D. Roberts (1999)
 • K. Barry Sharpless (2000)
 • John I. Brauman (2001)
 • Elias J. Corey (2002)
 • Harry B. Gray (2003)
 • Robert G. Parr (2004)
 • Thomas C. Bruice (2005)
 • Samuel J. Danishefsky (2006)
 • Robert G. Bergman (2007)
 • JoAnne Stubbe (2008)
 • Joanna S. Fowler (2009)
 • Louis E. Brus (2010)
 • Stephen J. Benkovic (2011)
 • Tobin J. Marks (2012)
 • Gabor A. Somorjai, (2013)
 • Marvin H. Caruthers, (2014)
 • W. Carl Lineberger, (2015)
 • NAS Award in Chemical Sciences
4680--gi-i-h-a-h-c-c-a-vi-n-h-n-l-m-khoa-h-c-qu-c-gia-hoa-kla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)