User Tools

Site Tools


4667--al-mansurala-gi

Al-Mansura (tiếng Ả Rập: المنصورة) là thành phố Ai Cập thuộc tỉnh Dakahlia. Al-Mansura có dân số theo ước tính năm 2008 là 465.375 người. Al-Mansura là thành phố lớn thứ 8 Ai Cập.

Bản mẫu:Thành phố Ai Cập

4667--al-mansurala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)