User Tools

Site Tools


4603--tr-ng-v-ng-th-nh-ph-th-i-nguy-nla-gi

Trưng Vương là một phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, Việt Nam. Phường là nơi đóng trụ sở UBND tỉnh và thành phố Thái Nguyên và trung tâm hành chính khác của tỉnh Thái Nguyên

  • Phường Trưng Vương tập trung nhiều chợ đầu mối của thành phố như: chợ Thái, chợ Túc Duyên.
  • Nhiều con phố thương mại như: Cách mạng tháng Tám, Bến Oánh, Bến Tượng, Phố Cột Cờ.

Phường Trưng Vương còn Là trung tâm hành chính của tỉnh với các sở, ban, ngành, Tỉnh ủy, Thành ủy...

Trụ sở của 72 cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh va thành phố.

4603--tr-ng-v-ng-th-nh-ph-th-i-nguy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)