User Tools

Site Tools


4592--betimla-gi

Betim là một thành phố Brasil. Thành phố Betim thuộc bang Minas Gerais. Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 441.748 người. Đây là thành phố đông dân thứ 44 của Brasil.

Bản mẫu:Bang Minas Gerais

4592--betimla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)