User Tools

Site Tools


4588--ph-ng-2-v-nh-ch-ula-gi

Phường II (xã Vĩnh Châu cũ) là một phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 25/8/2011, Chính phủ ra nghị quyết 90/NQ-CP thành lập thị xã Vĩnh Châu. Theo đó, Phường II được thành lập từ nguyên trạng xã Vĩnh Châu của huyện Vĩnh Châu.

  • Diện tích: 4470,84 ha
  • Dân số: 26.175 người

Quyết định 19/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng năm 2006 nêu rõ về xã Vĩnh Châu (nay là Phường 2):

  • Diện tích: 42,1 km²
  • Dân số: 19211 người

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc thị xã Vĩnh Châu

4588--ph-ng-2-v-nh-ch-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)