User Tools

Site Tools


4579--niter-ila-gi

Niterói là một thành phố Brasil. Thành phố Niterói thuộc bang Rio de Janeiro. Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 479.384 người. Đây là thành phố đông dân thứ 42 của Brasil.

Bản mẫu:Bang Rio de Janeiro

4579--niter-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)