User Tools

Site Tools


4578--ph-n-h-d-ala-gi

Phân họ Dứa (danh pháp: Tillandsioideae) là phân họ thực vật thuộc họ Dứa Bromeliaceae. Trong họ Dứa, phân họ này có ít chi nhất (9 chi) nhưng chiếm nhiều loài nhất (1.277 loài).

4578--ph-n-h-d-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)