User Tools

Site Tools


4570--tam-kh-ila-gi

Tam khôi(chữ Hán: 三魁) là ba danh hiệu cao nhất của học vị Tiến sĩ (còn gọi là tiến sĩ đệ nhất giáp hay tiến sĩ cập đệ) được xác định tại kỳ thi đình, bao gồm trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Tam khôi được đặt ra lần đầu tiên ở Việt Nam (Đại Việt) vào triều nhà Trần năm 1247 (niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 đời Trần Thái Tông)[1], gồm:

  • Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên[1]
  • Lê Văn Hưu đỗ bảng nhãn
  • Đặng Ma La đỗ thám hoa
  • Khoa bảng
  • Hoàng giáp
  • Tam nguyên
  1. ^ a ă Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, tập 2, khoa mục chí, trang 196.
Khoa bảng
Thi Hương Thi Hội Thi Đình
Giải nguyên Hội nguyên Đình nguyên
Hương cống
Sinh đồ
Thái học sinh
Phó bảng
Trạng nguyên
Bảng nhãn
Thám hoa
Hoàng giáp
Đồng tiến sĩ xuất thân
4570--tam-kh-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)