User Tools

Site Tools


4560--horqinla-gi

Horqin (âm Hán Việt: Khoa Nhĩ Thấm) có thể là:

  • Khu Horqin thuộc địa cấp thị Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
  • Kỳ Horqin Tả Dực Trung thuộc địa cấp thị Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
  • Kỳ Horqin Tả Dực Hậu thuộc địa cấp thị Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
  • Kỳ Horqin Hữu Dực Tiền thuộc minh Hưng An, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
  • Kỳ Horqin Hữu Dực Trung thuộc của minh Hưng An, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
  • Kỳ Ar Horqin thuộc địa cấp thị Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
4560--horqinla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)