User Tools

Site Tools


4533--tr-n-s-ng-marnela-gi

Trận sông Marne là tên gọi của hai trận chiến trên Mặt trận phía Tây trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất:

  • Trận sông Marne lần thứ nhất (1914), liên quân Anh - Pháp chặn đứng quân Đức.
  • Trận sông Marne lần thứ hai (1918), liên quân Anh - Pháp - Hoa Kỳ - Ý đại thắng quân Đức.
    • Đôi khi người ta chia trận đánh này ra thành hai trận: cuộc tiến công của quân Đức từ ngày 15 cho đến 17 tháng 7 năm 1918 là trận sông Marne lần thứ hai, và cuộc phản công của quân Đồng Minh từ ngày 18 tháng 7 cho đến đầu tháng 8 năm 1918 là trận sông Marne lần thứ ba.
4533--tr-n-s-ng-marnela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)