User Tools

Site Tools


4515--carlentinila-gi

Carlentini là một đô thị (comune) ở tỉnh Siracusa, vùng Sicilia của Ý. Đô thị Carlentini có diện tích 157 km2, dân số thời điểm 31 tháng 5 năm 2007 là 17.509 người. Các đơn vị dân cư: Carlentini giáp với các đô thị:

4515--carlentinila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)