User Tools

Site Tools


4501--tr-ng-xu-n-qu-ng-ninh-huy-nla-gi

Trường Xuân là một xã thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Đây là một xã miền núi.

Xã Trường Xuân có diện tích 155.65 km², dân số năm 1999 là 1942 người,[1] mật độ dân số đạt 12 người/km².

Dân số là 2103 người (2009) [3]

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

4501--tr-ng-xu-n-qu-ng-ninh-huy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)