User Tools

Site Tools


4500--global-output-gapla-gi

Thuật ngữ Độ lệch tổng thu nhập toàn cầu (Global Output Gap) được hiểu là chênh lệch giữa tổng thu nhập quốc dân tiềm năng trừ đi tổng thu nhập quốc dân thực tế. Nếu chỉ số này dương, có nghĩa là quốc gia đó hiện đang có lạm phát. Nếu chỉ số này âm, có nghĩa là quốc gia đó đang giảm phát (trường hợp này khá hiếm gặp). Trong thực tế, dù chỉ số này dương hay âm thì đều có nghĩa là quốc gia đó đang hoạt động kém hiệu quả, tận dụng kém các nguồn lực sản xuất kinh doanh của mình.

4500--global-output-gapla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)