User Tools

Site Tools


4496--serembanla-gi

Seremban là thành phố ở bang Negeri Sembilan, Malaysia. Thành phố Seremban có diện tích 959 km²; dân số thời điểm năm 2010 là 439.296 người. Đây là thành phố đông dân thứ 14 Malaysia theo dân số.

4496--serembanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)