User Tools

Site Tools


4426--petaling-jayala-gi

Petaling Jaya là thành phố ở bang Selangor, Malaysia. Thành phố Petaling Jaya có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 2010 là 638.516 người. Đây là thành phố đông dân thứ 9 Malaysia theo dân số.

4426--petaling-jayala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)