User Tools

Site Tools


4341--natri-ithiophotphatla-gi

Natri đithiophotphat là muối Na3PS2O2. Muối này được dùng làm chất tạo nổi trong sự làm giàu khoáng molypden từ quặng, thường gọi là "thuốc thử Nokes". Muối này được tổng hợp bằng phản ứng giữa photpho pentasunfua với natri hiđroxit, thường dùng tác nhân không tinh khiết để thu được một hỗn hợp của muối cần lấy và các thiophotphat liên quan cùng với các dạng oxi hóa. Các mẫu molypdenit, thường là không thấm ướt, trở nên thấm ướt khi có mặt muối này. Trong phạm vi này, thuốc thử đóng vai trò là chất làm dịu, vì nó chặn xu hướng nổi của chất rắn.[1]

  1. ^ Baki Yarar, "Tách đãi (Flotation)" trong Bách khoa toàn thư về công nghiệp hóa học Ullmann, Wiley-VCH, Wienheim, 2005.
4341--natri-ithiophotphatla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)