User Tools

Site Tools


4331--prato-t-nhla-gi

Tỉnh Prato (tiếng Ý: Provincia di Prato) là một tỉnh ở vùng Tuscany củaÝ. Tỉnh lỵ là thành phố Prato. Tỉnh được lập từ một phần của tỉnh Florence năm 1992.

Diện tích tỉnh này là 365 km², tổng dân số là 227.886 người năm 2001. Có 7 đô thị ở trong tỉnh này. Đây là nơi sinh huyền thoại bóng đá Paolo Rossi.

(Dữ liệu tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2005)

Bản mẫu:Tuscany

4331--prato-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)