User Tools

Site Tools


4290--herb-sla-gi

Herbés là một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị Herbés có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị Herbés nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

4290--herb-sla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)