User Tools

Site Tools


4250--v-ninhla-gi

Võ Ninh là một xã của huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Dân số là 7825 người (2009) [1] Xã gồm có 7 thôn: thôn Tiền, thôn Thượng, thôn Hữu Hậu, thôn Trung, thôn Hà Thiệp, thôn Trúc Ly, thôn Tây.

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

4250--v-ninhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)