User Tools

Site Tools


4185--borriolla-gi

Borriol là một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị Borriol có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị Borriol nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

4185--borriolla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)