User Tools

Site Tools


4146--ph-ng-1-v-nh-ch-ula-gi

Phường 1
Phường
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Sóc Trăng
Thị xã Vĩnh Châu

Phường 1 là một phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 25/8/2011, Chính phủ ra nghị quyết 90/NQ-CP thành lập thị xã Vĩnh Châu. Theo đó, Phường 1 được thành lập từ nguyên trạng thị trấn Vĩnh Châu của huyện Vĩnh Châu. Đây là trung tâm của thị xã Vĩnh Châu.

  • Diện tích: 1344,41 ha
  • Dân số: 25.358 người
  • Đông giáp phường 2
  • Tây giáp phường Vĩnh Phước
  • Nam giáp biển Đông
  • Bắc giáp phường Khánh Hòa
  • Nghị quyết 90/NQ-CP về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
  • Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc thị xã Vĩnh Châu

4146--ph-ng-1-v-nh-ch-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)