User Tools

Site Tools


4001--gaibiella-gi

Gaibiel là một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị Gaibiel có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị Gaibiel nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

4001--gaibiella-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)